Stichting Barka – ANBI instelling

Stichting Barka
Postadres en bezoekadres:
Lijsterstraat 16, 3514 TD Utrecht

email: office@barkanl.org

Telefoon: 030 268 92 42
Bankrekening: NL15ABNA0401228665
RSIN: 803208558
KvK: 41121526

Doelstelling : (art. 2 uit de statuten)
De stichting stelt zich ten doel :
het verstrekken van adviezen, alsmede het verlenen van bijstand aan minder bedeelden in de samenleving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

Beleidsplan:
In 2017 verzorgt Stichting Barka conform haar doelstelling :

  • Het Reconnection Programma: het ondersteunen van Midden-en Oost-Europeanen, die uitsluiting ervaren als gevolg van verslaving, werkloosheid en dakloosheid, met het terugkeren naar het land van herkomst of naar een ander land waar de persoon een beter perspectief heeft.
  • Het Social Economy Centre Programma : het bieden mogelijkheden voor Midden- en Oost-Europese migranten om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. Het is complementair met het reconnection programma. Het reconnection programma biedt ondersteuning en hulp bij de wederopbouw van het leven terug in het thuisland voor de meest behoeftigen, verslaafde en kwetsbare dakloze Midden-en Oost-Europeanen. Het SEC biedt hulp bij het ​​verkrijgen van werkgelegenheid en bij integratie met de lokale gemeenschap voor degenen die nog perspectieven en mogelijkheden hebben voor terugkeer naar de arbeidsmarkt in Nederland. Het Barka reconnection team speelt een belangrijke rol bij het ​​identificeren van potentiële deelnemers die hen naar het SEC begeleiden.
  • Het SEC-programma helpt de deelnemers om andere kwesties die hen verhinderen het werk te behouden en succesvol te kunnen integreren in Nederland aan te pakken. Het kan gaan om gebrek aan inzicht in hun rechten als EU-burgers, gebrek aan inzicht in de systemen en gewoonten van Nederland, gebrek aan kennis van de Nederlandse taal en hoe om te gaan met gezondheidsaspecten zoals verslavingen.

Bestuur:
mevr. Ewa B. Sadowska, voorzitter
dhr. Bartosz Pawlak , penningmeester
mevr. Dorota M. Harembska, secretaris

Directeur:
mevr. Magdalena Chwarścianek

Beloningsbeleid:

Bestuursleden: geen beloning, vrijwilligersvergoeding voor zijn werk voor Stichting Barka, desgewenst vergoeding reiskosten

Medewerkers in dienstverband ( inclusief directie): CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Financiele verantwoording en een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de stichting: